සති අන්තයේ කොළඹට එන යන රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක්..

කොළඹ – අවිස්සා වේල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වැල්ලම්පි ටිය මංසන්ධියේ සිට කොටි කා වත්ත මංස න්ධිය දක්වා කොටස තාවකාලිකව වසා තැබෙන

Read more

වෛද්‍යවරුන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් ආබාධිතව ඉපදුන දැරියට කෝටි 3 ක් ගෙවන්න වෙයි

ගම්පහ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ කාර් ය මණ්ඩලයේ නොසැලකිල්ල මත මවක ආ බාධිත ද*රුවකු බිහි කොට ඇතයි තීන්දු කළ කොළඹ අතිරේක

Read more