පූඩළුඔය ඇඟළුම් කර්මාන්ත ශාලාවක වැසිකිළියේ බිළිඳු ම*ළ සි රුරක්

පූඩළුඔය පොලිස් වසමේ, නියන්ගන්දර ප්‍රදේශයේ ඇඟළුම් කර්මාන්ත ශාලාවක වැසිකිළියක් තුළ නො*මේරු බි ළිඳු ම*ළ සි රුරක් ඊයේ නොවැ 29 සොයා

Read more

නව කො’විඩ් ප්‍රභේ,දයෙන් ආරක්ෂා වීමට සිදුකළ යුතු දේ

දකුණු අප්‍රිකාවෙන් හදුනා ගැණුනු වි;කෘතිතා ඉහළ ඔමි ක්‍රොන් කො;විඩ් ප්‍රභේ;දයෙන් ආරක්‍ෂාවීම සදහා බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාගැනීම වඩා වැදගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ

Read more

ලෝකය සලිත කරවන ඔමික්‍රෝන් ප‍්‍රභේදය

දකුණු අප‍්‍රිකාවේ ව සංගත ප‍්‍ර තිචාර සහ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ වන මහාචාර්ය තූලියෝ ඩි ඔලිවේරා පැවසුවේ එහි ‘‘අසාමාන්‍ය වි කෘතිතා

Read more