“මට සමාවෙන්න, මේ පීඩනය තවත් දරාගන්න බෑ” – සරසවි සිසුවෙක් සි’යදිවි හා’නි කර ගනී

පේරාදෙ ණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජි නේරු පීඨයේ සිව්ව න වසරේ සිසු වෙක් ඊයේ (29දා) විශ්ව විද්‍යාල නේවා සිකා ගාරය තුළදී

Read more

පේරාදෙණිය සරසවි සිසුවෙක් සි’යදිවි හා’නි කර ගනී

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ සිව්වන වසරේ සිසුවෙක්  (29දා) විශ්වවිද්‍යාල නේවාසිකාගාරය තුලදි සි’යදිවි හා’නි කරගෙන ඇති බව පේරාදෙනිය පොලීසිය පවසයි.

Read more