දිවයිනේ තෝරාගත් පිරවුම්හල්වලට ඉන්ධන -එම ලැයිස්තුව මෙතැනින්

දිස්ත්‍රික්කවලින් තෝරා ගත් ඉන්ධන පිරවු ම්හල් දිස්ත්‍රික් ලේකම්ව රුන්ගේ පාලනයට යටත්කර බා ධා වකින් තොරව ජනතාවට ලබා දීමට පියවර ගන්නා

Read more

හ’දිස්සි නිතිය පනවා තිබියදී ගෝඨාගෝගමට ප්‍ර’හාරය..LIVE VIDEO මෙතනින් බලන්න

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහය පළක රමින් අද දිනයේදී අරලි යගහ මන්දි රය අසලට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පො දුජන පෙරමුණේ වි රෝධ තාක

Read more