අධිවේගී මාර්ගයන්හි ගාස්තු වැඩි වේද?

අධිවේගී මාර්ගයන්හි ගාස්තු අය කිරීම LankaQR හරහා ඩිජිටල්කරණය කිරීම.

රජය විසින්‌ ශ්‍රී ලංකාව තුළ භෞතිකව මුදල්‌ භාවිතය අවම කිරීමේ අරමුණ සභිතව LankaQR ගෙවීම්‌ ක්‍රම්වේදය ප්‍රචලිත කිරීම්‌ සඳහා සියලුම බලපත්‍ර ලාභී මූලා ආයතන                                සම්භ එක්ව කටයුතු කරමින්‌ සිටී.

එහි එක්‌ පියවරක්‌ ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්‌ කළමනාකරණය කරනු ලබන අයිචවේගී මාර්ගවල අතින්‌ ගාස්තූ ගෙවීම්‌ එකතු කිරීමේ දොරටු
සඳහා ද LankaQR හදුන්වා දිමට යෝජනා වී ඇත.

සිය ජංගම දුරකථනයේ අදාළ මුදල සටහන්‌ කර ඕනෑම බැංකුවක LankaQR සක්‍රීය ජංගම ගෙවීම්‌ යෙදුමක්‌ භරභා ගාස්තු අයකිරීමේ ගේට්ටුවේ ඇති QR කේතය පරිලෝකනය                      කිරීමෙන්‌ තත්පර 8-10න්‌ අතර කෘලයක්‌ තුළ අදාළ ගෙවීම සිදු කිරීමට අසිවේගි මාර්ගය භාවිත කරනු ලබන රියදුරන්ට
එමගින්‌ හැකියාව ලැබෙනු ඇන.

ඒ අනුච, එකී ගෙවීම්‌ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරිම පිණිස මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත්‌ කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින්‌ අනුමත කරන ලදි.

-Liveat8Lk (News Update : November 25, 2021) වෙබ් පිටුවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න..