හ’දිස්සි නිතිය පනවා තිබියදී ගෝඨාගෝගමට ප්‍ර’හාරය..LIVE VIDEO මෙතනින් බලන්න

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහය පළක රමින් අද දිනයේදී අරලි යගහ මන්දි රය අසලට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පො දුජන පෙරමුණේ වි රෝධ තාක රුවන් විසින් ගාලු මුවදොර පිහිටි “ගෝඨා ගෝ ගම” අරගල භූමියට පැමිණ එහි තිබු පරිශ්‍රයට ප්‍රහා රයක් එල්ල කර සිටිනවා.

එම පරිශ්‍ රයේ දින 31ක් පුරා පැවති සා මකාමී අර ගලයට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙ රමුණේ ආ ධාරක රුවන් පැමිණ එහි තිබු කු ඩාරම් ඇතුළු ඉදි කිරීම් වලට ප හර දුන් බවයි අප වාර්තාක රුවන් පැවසුවේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් සහ සාමකාමී වි රෝධ තාවයේ නිරත පිරිස් අතර ගැටුමක් ඇතිවීම වැළැ ක්වීම සඳහා පොලි සිය ගාලු මුවදොර ව ටරවුම අසල කැරළි මර්ධන ඒක කයේ නිලධා රීන් යොදවා සිටියද ඔවුන් එම ස්ථානය පසුක රමින් ඉදිරියට පැමිණ තිබුණා.

මේ වන විට එම ස්ථානයට පොලිසිය විසින් අධි පීඩ න ජල ප්‍ර හා රයක් සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍ර හා රයක් එල්ල කර ති බෙනවා.

මේ වන විට ඇතිවූ ගැ ටුම් හේතුවෙන් තුවාල ලැබූ පුද්ග ලයින් 09 දෙනෙකු කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුල ත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙය වි නාශ කිරීම සදහා

මේ අවස්තාව වනවි ටත් රට තුල හදි සි නි තිය පනවා තිබි යදී පොදුජන පෙරමුණේ විරෝ ධතාක රුවන් පැමිණෙන මාර්ගය අව හිර කරමින් කැරලි ම ර්ධ න එකක කැ දවා එය නැ වත්වීමට කටයුතු කර තිබුනත් එය බිද දමා එන තෙක් විරෝධ තාක රුවන්ට කිසිදු පහ රයක් එල්ල නොකර තිබෙනවා.

මේ වන විට එහි තත්වය News First lk: මෙතනින් බලන්න’  

-Neth gossip lk Lk (News Update : May 9, 2022  ) පිටුවෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.

මෙය ඔබේ මිතුරන්ට බලන්න Share කරන්න..